Spracovanie osobných údajov

GEOTERM KOŠICE, a.s., spoločnosť Vás týmto v súlade s článkom 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov:

 1. Identifikácia prevádzkovateľa osobných údajov: GEOTERM KOŠICE, a.s., Moldavská č. 12, O4O 11 Košice, IČO: 36 210 137 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), kontakt na Prevádzkovateľa: geoterm@geoterm.net
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.
 3. Pri uzatváraní zmlúv (a plnení práv a povinností z nich vyplývajúcich) spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje zmluvného partnera (a jeho zamestnancov a členov štatutárneho orgánu) v rozsahu v akom mu boli týmto zmluvným partnerom poskytnuté a to na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou (alebo zamestnancom, alebo členom štatutárneho orgánu) je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, a to najmä pri vystavení/prijatí faktúry, kontaktovaní dotknutej osoby v súvislosti s plnením práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia práv a povinností zo zmlúv počas trvania zmluvného vzťahu a následne nevyhnutný čas po skončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú a môžu súvisieť so zmluvou, teda až do vysporiadania všetkých záväzkov (vrátane začatých súdnych sporov, prípadne exekučných konaní), zároveň však po dobu premlčania potencionálnych nárokov, ktoré mohli vzniknúť v súvislosti so zmluvou.
 5. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa ZOOU a Nariadenia.
 7. Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknutú osobu, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutej sa predpokladá, že osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, ktorí preňho zabezpečujú účtovnícke, právne a auditorské služby.
 8. Prevádzkovateľ týmto oboznamuje dotknutú osobu, že osobné údaje prenáša do tretích krajín výlučne v prípade ak toto vyžaduje osobitný právny predpis a to len v nevyhnutnom rozsahu.
 9. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v prípade ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona (napríklad zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, nariadenia (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu, zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 10. V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má dotknutá osoba v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

a. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba  má právo vedieť, či Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúva, môže Prevádzkovateľa požiadať o prístup k údajom. Na základe žiadosti Prevádzkovateľ vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby Prevádzkovateľom.

b. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, môže dotknutá osoba Prevádzkovateľa požiadať o opravu alebo doplnenie.

c. Za určitých okolností má dotknutá osoba právo, aby boli jej osobné údaje vymazané. O vymazanie údajov môže požiadať kedykoľvek. Osobné údaje dotknutej osoby Prevádzkovateľ vymaže,

 • ak už osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý boli poskytnuté;
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas;
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZOOU;
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne;
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo;
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZOOU.

d. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie jej osobných údajov. Pokiaľ Prevádzkovateľ jej žiadosti vyhovie, osobné údaje bude Prevádzkovateľ iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebude. K obmedzeniu spracúvania údajov dôjde, pokiaľ

 • dotknutá osoba oznámi, že jej osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým sa neoverí ich správnosť;
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne, avšak dotknutá osoba nesúhlasí s ich vymazaním a na miesto toho žiada, aby spracúvanie jej osobných údajov bolo len obmedzené;
 • osobné údaje Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOU, a to až dokým Prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

e. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo žiadať, aby jej Prevádzkovateľ poskytol jej osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 • Dotknutá osoba má právo žiadať, aby jej Prevádzkovateľ poskytol jej osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f. Právo namietať: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f)  ZOOU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

11. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

12. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má dotknutá osoba v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Pri podozrení, že sa osobné údaje dotknutej osoby neoprávnene spracúvajú, má táto právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika a to osobne, alebo poštou, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 32 31 32 14, alebo  prostredníctvom webovej stránky: www.dataprotection.gov.sk, alebo emailom na adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk.

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu