Podmienky používania

Prevádzkovateľ

Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Geoterm Košice, a.s., Moldavská 12, 040 11, Košice, Slovenská republika, IČO: 36 210 137 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Autorské práva

Prevádzkovateľ je vlastníkom všetkých autorských práv k obsahu v akejkoľvek podobe, spracovanie či usporiadanie publikovanom na týchto webových stránkach v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., Autorský zákon.
Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu byť niektoré materiály alebo texty vystavené Prevádzkovateľa na týchto webových stránkach (najmä ochranné známky, logá atď.) Vlastníctvom tretích osôb a môžu používať ochranu podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu práv duševného vlastníctva.

Užívanie webových stránok

Užívateľ je oprávnený užívať tieto webové stránky len v súlade s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito podmienkami. Užívateľ je oprávnený ich užívať len spôsobom nenarušujúcim prevádzku týchto webových stránok, ich bezpečnosť a celistvosť.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené užívať tieto webové stránky inak ako pre osobnú potrebu užívateľov a nekomerčné účely.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené obsah webových stránok reprodukovať, redistribuovať, publikovať ani upravovať.

Cookies

Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach používa tzv. „Cookies“, čo sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si potrebné informácie a uľahčujú tak ich užívateľom ich použitie a zároveň umožňujú Prevádzkovateľovi niektoré monitorovacie činnosti, napr. Sledovanie návštevnosti, a to na anonymný báze.
Pokiaľ s použitím cookies nesúhlasíte, zablokujte ho vo svojom webovom prehliadači. Viac o cookies nájdete tu.

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné riziká užívateľov plynúce z použitia týchto webových stránok.

Jurisdikcie

Obsah týchto webových stránok a podmienky ich použitia sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s užívaním týchto webových stránok alebo v súvislosti s podmienkami ich použitia bude rozhodovať príslušný súd podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Užívateľ tým, že vstúpi na tieto webové stránky, vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami použitia webových stránok.

Tieto pravidlá použitia sú účinné odo dňa ich zverejnenia, tj. 16. septembra 2021.

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu