Projekt Košice

Z hĺbky vyše troch kilometrov vlastným tlakom vyviera silne mineralizovaná voda s teplotou viac ako 130 stupňov celzia. Po miernej úprave vstúpi do odovzdávacej stanice, v ktorej geotermálna voda prenechá svoju energiu cirkulujúcemu médiu — upravenej vode.

Geotermálna energia odstráni nutnosť používať v spoločnosti TEKO čierne energetické uhlie.

Upravená voda po takmer dvadsiatich kilometroch dopraví teplo do spoločnosti Tepláreň Košice (TEKO), ktorá disponuje primárnym distribučným okruhom tepla v meste.

Geotermálna voda po ochladení v odovzdávacej stanici je vháňaná do vtláčacích vrtov, aby mohla byť v podzemí opäť ohriata.

V prípade vyššej požiadavky na teplo v meste, ako je schopný geotermálny systém dodať,  spoločnosť TEKO pridá energiu prostredníctvom svojich agregátov na zemný plyn, ktoré umožňujú pružnú reguláciu pri výkyvoch spotreby tepla.

Zásoby geotermálnej energie

Ďurkovsko — svinická hydrogeotermálna štruktúra zaberá plochu približne 33,6 km2. V hydrogeotermálnom rezervoári tvorenom triasovými karbonatickými horninami predstavuje hrúbku kolektorov geotermálnych vôd, z ktorej je možné efektívnym spôsobom ťažiť geotermálnu energiu približne 200 metrov.

Využiteľné množstvo geotermálnej energie v tejto lokalite predstavuje maximálny  tepelný výkon        35 MWt. Funkčnosť týchto podzemných kolektorov je v súčasnosti odhadovaná minimálne na štyridsať rokov.

Naše Vrty

Vrt GTD-1 Vrt GTD-2 Vrt GTD-3
Druh vrtu Reinjektážny geotermálny
vrt zvislý
Ťažobný geotermálny
vrt úhybový
Reinjektážny geotermálny
vrt úhybový
Prietok (l/s) 55,62 55 65
Teplota na ústí vrtu (oC) 125 133,8 122,8 – 123,8
Prietok (l/s) 0,92 1,4 2,20
Hĺbka (m) 3210 3084 2246
Typ geotermálnej vody nátriovo – chloridový typ nátriovo – chloridový typ vnátriovo – chloridový typ
Celková mineralizácia vody (g/l) 27 – 30,6 31,35 31,6 – 33

2023

Vláda SR udelila projektu oficiálny štatút Významnej investície.

2020

Rozhovory so spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s. o dodávkach tepla pre Košice

2016
Hydrodynamická skúška potvrdila potenciál zdroja o dodávkach tepla pre Košice

2013

Vstup spoločnosti Energetický a průmyslový Holding, a.s. do najväčšieho akcionára Geotermu Košice – SPP, a.s.

2007
Expirácia zmluvy o budúcej zmluve
so spoločnosťou Tepláreň Košice
bez realizácie projektu

2004 – 2007

Majetkové vysporiadanie území pre geotermálne strediská a teplovod

2003
Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve Geotermu Košice s Teplárňou Košice, a.s.

2001

Vznik spoločnosti Geoterm Košice, a.s.

1998 – 1999
Vyvŕtanie vrtov
GTD-1, GTD-2, GTD-3

1995

Vznik záujmového združenia právnických osôb Geoterm Košice

IČO: 36 210 137

telefón: +421 2 2040 2400
fax: +421 2 2040 2403
email: geoterm@geoterm.net

SideMenu